تقویم هرا

زنان با سن بالاي 40 سال حداقل يك بار ماموگرافي انجام دهند.

زناني كه از لحاظ جنسي فعال بوده مي بايست 3 سال متوالي اين تست را انجام داده و در صورت طبيعي بودن آن هر 3 سال يك بار آن را تكرار نمايند.

كلسترول خون خود را از سن 30 سالگي به بعد حداقل هر 3 سال يك بار چك كنيد.LDLو  HDL و تري گليسيريد خون نيز اهميت زيادي دارند.

آمارهای همسرآزاری در ایران، متفاوت است اما تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند.