زایمان سزارین

زایمان سزارین زایمان سزارین ، یکی از شیوه های زایمان است که در آن، از طریق ایجاد برش های جراحی در ناحیه شکم و رحم مادر، نوزاد به دنیا می آید. در بسیاری از موارد، زمان این جراحی از قبل تعیین می شود، اما گاهی پیش می آید که مادری به صورت اورژانسی باید تحت […]

read more »