سوالات رایج غربالگری جنین

غربالگری در کدامیک از خانم های باردار باید انجام شود ؟ غربالگری در تمام خانم های باردار باید انجام شود زیرا بسیاری از ناهنجاریهای کروموزومی در جنین هایی دیده میشود که والدین آنها هیچ عامل خطری ندارند بهترین روش غربالکری چیست ؟ طبق پروتکل کشوری بهترین روش غربالگری سونوگرافی NT و آزمایش خون دوگانه در […]

read more »